سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه تنظیم فلسفه آثار امام ره 
مسوول واحد مقالات علمی 
 
 
اجرائى 
همکاری 
موسسه تنظیم فلسفه آثار امام ره 
مسوول آموزشهای کوتاه مدت 
 
 
اجرائى 
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
مدیریت پژوهشی 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مدیریت حوزه علمیه قم 
مدیر مدرسه حقانی 
 
 
اجرائى 
تدریس 
مدرسه علمیه امام باقر ع 
مدرس 
1373/07/02 
1375/03/31 
-- 
تدریس 
مدرسه امام مهدی موعود ع 
مدرس 
1376/07/01 
1380/03/31 
-- 
تدریس 
مدرسه صدوقی 
مدرس 
1384/07/02 
1385/03/31 
-- 
تدریس 
مدرسه امام باقر ع 
مدرس 
1383/07/01 
1385/03/31 
--- 
تدریس 
مدرسه امام خمینی ره 
مدرس 
1372/07/01 
1373/03/31 
--- 
تدریس 
مدرسه صدوقی- طلاب خارجی 
مدرس 
1370/07/01 
1372/03/31 
--- 
تدریس 
سفیران هدایت 
مدرس 
1384/07/02 
1385/03/31 
---